Results 1-6

  Gao, Zhaoming (1)
  He, Lisheng (1)
  Li, Guangyu (1)
  Qian, Pei-Yuan (1)
  Wang, Yong (1)
  Xu, Ying (1)