Results 1-6

  Agambayev, Agamyrat (1)
  Bagci, Hakan (1)
  Elwakil, Ahmed S. (1)
  Farhat, Mohamed (1)
  Patole, Shashikant P. (1)
  Salama, Khaled N. (1)