Results 1-6

  Fei, Shiyang (1)
  Gao, Xin (1)
  Li, Yu (1)
  Wang, Sheng (1)
  Zhao, Feng (1)
  Zongan, Wang (1)